A-lehdet

Naisten omakuvan ytimessä

Eeva-median uudistumisen osana A-lehdet halusi selvittää naisten omakuvaa, asenteita ja mielikuvia naiseutta kohtaan.

Lähtötilanne

Naiset 2030: omakuva  -hankkeessa sukellettiin syvälle naiseuteen, sen käsityksiin ja tulevaisuuteen.

Naisen minäkuvaa muokkaavat monet voimat ja ristipaineet. Tiedotusvälineillä on suuri valta naiseuden kuvaan ja käsityksiin. A-lehdet halusi selvittää naisten omia asenteita naiseuteen sekä mielikuvia, odotuksia ja paineita ymmärtääkseen kohderyhmää paremmin. Tavoitteena oli vahvistaa mediayhtiön asemaa naisellisuuden asiantuntijana.

Ratkaisu

Laaja tutkimushanke koostui asiantuntijahaastatteluista, ennakointityöpajoista, fokusryhmähaastatteluista ja suomalaista naisväestöä koskevasta kvantitatiivisesta kyselytutkimuksesta. Tuloksena syntyi syvällinen ymmärrys naisellisuudesta ja sen käsityksistä Suomessa sekä sen muutosvoimista ja tulevaisuuden näkymistä.

Tulokset

Tutkimuksen viesti on selkeä: nykyinen naiskuva on jäänyt valitettavan paljon jälkeen siitä, keitä naiset todella ovat, ja liian kapea näkemys naiseudesta luo paineita ja epävarmuutta.

Harvempi kuin joka kolmas vastaaja sanoo, että hän vastaa perinteistä kuvaa naisellisuudesta. Suurin osa naisista on sitä mieltä, että nykyinen naiskuva on niin kapea, etteivät he sovi siihen.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta sanoo joskus tuntevansa sisäistä painetta sopeutua naiskuvaan.

Sen lisäksi, että tulokset kokonaisuudessaan tasoittivat tietä Eeva.fi:n lanseeraukselle ja tuotekehitykselle, ne julkaistiin A-lehdessä sekä esiteltiin mediatoimistoille ja mainostajille.

Tarina jatkuu

Lue Naiset 2030 tutkimuksesta ja tuloksista lisää.