Jyväskylän yliopisto

Opiskelijapolku ohjaa kehitystä

Miten parantaa opintojen suoritusastetta ja opiskelijatyytyväisyyttä? Näitä haasteita lähdimme ratkaisemaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Raamina työlle toimi opiskelijapolku, joka kuvasi kokemusta opiskelijan näkökulmasta.

Lähtötilanne

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston strategiassa yhtenä keskeisenä painopisteenä on opiskelijakokemus ja sen mittarina muun muassa opiskelijatyytyväisyys.

Yhteistyössämme pyrimme ratkaisemaan kysymystä, miten parantaa avoimen yliopiston opiskelijakokemusta ja opintojen suorittamisastetta. Yhteinen tavoitteemme oli löytää keinoja tukea opiskelijoita opinnoissaan yhä paremmin. Halusimme tunnistaa opiskelijoiden tyytyväisyyteen, etenemiseen ja menestykseen liittyvät tekijät, joita voisimme jatkossa kehittää konkreettisin keinoin.

Ratkaisu

Kirkastimme kehittämisen raamiksi opiskelijapolun, joka kuvaa opiskelukokemusta opiskelijan näkökulmasta.

Rakensimme opiskelijapolun tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Osallistimme eri ryhmiä haastatteluissa, työpajoissa ja ryhmätyössä. Polun rakentamisen kaikissa vaiheissa hyödynsimme olemassa olevaa osaamista ja avoimen yliopiston jatkuvaa kehittämistyötä. Monipuolisen työstämisen ja aktiivisen vuoropuhelun keinoin hahmotimme opintojen jatkuvuuden tekijöihin pureutuvan opiskelijapolun, johon jokaisella henkilöstön jäsenellä oli mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda mukaan tärkeiksi kokemansa näkökulmat.

Opiskelijapolku kiteyttää avoimen yliopiston opintojen etenemisen vaiheet ja tunnistaa, millaiset tekijät tukevat ja haastavat opinnoissa etenemistä, opiskelijan hyvää kokemusta ja opintopisteiden suorittamista. Polun avulla tunnistimme kehitysaihioita, mahdollisuuksia ja kriittisiä kohtia. Toimme esiin tarvittavia nopeita toimenpiteitä ja rakenteellisia pidemmän tähtäimen kehityskulkuja. Näiden toteuttaminen on nyt käynnissä.

Lopputulos

Työn tuloksena Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto sai käyttöönsä keskeisen, yhteisen viitekehyksen, jonka avulla sen henkilöstö voi kehittää yhä opiskelijaystävällisempää avointa yliopistoa ja tuottavampaa toimintamallia. Käytössä on nyt perustava pohjatyö, joka mahdollistaa toiminnan eri osa-alueiden kehittäjien samaan suuntaan kulkemisen ja auttaa kiteyttämään & priorisoimaan kehittämissuunnitelmaa.

Osallistamisen menetelmin rakennettu polku toi Jyväskylän yliopiston avoimelle yliopistolle myös uuden työkalun, jonka avulla tarkastella omaa toimintaa ja sen kehittämistä. Tärkeimmän sidosryhmän opiskelukokemuksen tarkastelu auttoi oivaltamaan, kuinka tärkeä tekijä yhteinen kieli on kehittämisen ja arjen toiminnan tasoilla. Opiskelupolun yhteinen rakentaminen lisäsi ymmärrystä, että kyse on kaikkien yhteisestä asiasta, ei vain johdon, hallinnon tai viestinnän työstä.

"Yhteistyö ja ulkopuolinen kumppani auttoi meitä oman historian ja tottumusten sivuun laittamisessa. Nyt saimme näkymän aidosti asiakkaan silmin", Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston projektipäällikkö Maarit Viljakainen kertoo.

Kehittämissuunnitelmien toimeenpano on käynnistynyt. Opiskelijapolun tuoma uudenlainen näkökulma innostaa ja ohjaa oikeaan jatkuvalla kehittämisen tiellä.

Tämä vie tuoretta strategiaamme konkreettisesti ja johdonmukaisesti eteenpäin.

Jukka Lerkkanen, Johtaja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto